Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Käesolevate isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete (edaspidi Põhimõtted) kinnitamisega annab Klient (edaspidi Isik) Vääna Puukool OÜ (edaspidi Vääna Puukool) nõusoleku töödelda ja edastada kolmandatele isikutele oma isikuandmeid alljärgnevatel tingimustel ja eesmärkidel:

1. Isik annab Vääna Puukoolile nõusoleku töödelda kõiki isikuandmeid, mis ta on Isikuga suhtlemise käigus teada saanud. Peamised töödeldavad Isiku andmed on järgmised:
1.1. isiklikud andmed (nimi, perekonnanimi jne);
1.2. kontaktandmed (aadress, mobiiltelefoni number, e-posti aadress jne).
2. Isik annab Vääna Puukoolile nõusoleku töödelda isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
2.1. Isikule informatsiooni edastamine;
2.2. Isikule toodete ja teenuste pakkumine;
2.3. Isikule toodete ja teenuste reklaami edastamine;
2.4. Isikuga lepingu sõlmimine, muutmine ja täitmine;
2.5. Isiku andmete kontrollimine ja vajadusel parandamine;
2.6. Vääna Puukooli rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmine;
2.7. Vääna Puukool seadusest tulenevate kohustuste täitmine.
3. Kolmandad isikud käesolevate Põhimõtete mõistes on:
3.1. Vääna Puukooliga seotud isikud (lepingupartnerid, tütarettevõtted jne).
4. Vääna Puukoolil on õigus piiranguteta edastada kõiki Isiku andmeid isikule, kes osutab Vääna Puukoolile õigusteenust, raamatupidamise teenust või auditeerimise teenust eeldusel, et vastava teenuse osutaja on võtnud endale Vääna Puukooli suhtes kohustuse vastavaid isikuandmeid kolmandatele isikutele mitte avaldada.
5. Vääna Puukoolil on õigus salvestada kõik sidevahendite (telefon, e-posti aadress jms) teel Isiku poolt tehtud toimingud, sealhulgas isikuandmete edastamine, eesmärgiga hinnata klienditeeninduse töö kvaliteeti, lahendada efektiivselt  ja objektiivselt Isiku võimalikke kaebusi ning tõendada vajadusel Isiku poolt sidevahendi teel tehtud toiminguid ja tahteavaldusi.
6. Vääna Puukoolil on õigus kasutada Isiku andmeid Vääna Puukooli koostööpartnerite toodete või teenuste pakkumiseks ning reklaamimiseks.
7. Isikul on õigus nõuda Vääna Puukoolilt enda kohta käivate ebaõigete isikuandmete parandamist.
8. Isikul on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist juhul, kui tal puuduvad igasugused kohustused isikuandmete töötleja ees, teavitades sellest Vääna Puukooli kirjalikult.
9. Isikul on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud.
10. Kui Isik ei nõua isikuandmete töötlemise lõpetamist varem, siis Vääna Puukool kustutab mitteaktiivse kliendi või liikme andmed hiljemalt seitsme (7) aasta pärast.
11. Vääna Puukoolil on õigus Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
12. Vääna Puukool teavitab Põhimõtete muutmisest Isikut veebilehel www.väänapuukool.ee ja/või Isikuga kokku lepitud sidevahendi kaudu vähemalt üks kuu enne muudatuste jõustumist ette, välja arvatud juhul, kui Põhimõtteid muudetakse üksnes tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest.
13. Vääna Puukool kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Vääna Puukool edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.
14. Vääna Puukool saadab Isikule uudiskirju ning pakkumisi Isiku e-posti aadressile ainult juhul, kui Isik on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
15. Isikul on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Vääna Puukoolile teada e-kirja teel info@vaanapuukool.ee või järgides pakkumisi sisaldava e-kirja lõpus olevaid juhiseid.
16. Vääna Puukool on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Shopping Cart
Scroll to Top